Κόντρα σε ότι είχε διατυπωθεί από το υπουργείο Πολιτισμού πως όχι μόνο θα πληρωθούν κανονικά οι Δημιουργοί αλλά αυτή τη φορά τα ποσά για τα δικαιώματά τους τους, θα είναι και μεγαλύτερα, η επίτροπος που μπήκε στην ΑΕΠΙ διαπιστώνει πως τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο της δεν επαρκούν για τη διανομή του Ιουνίου.

Η Επίτροπος δηλώνει πως δεν φέρει ευθύνη η ίδια αλλά η διοίκηση της ΑΕΠΙ… Μια εξωπραγματική και ζοφερή κατάσταση,  που φέρνει χιλιάδες δημιουργούς σε πραγματικό αδιέξοδο, μέσα στην παρατεταμένη κρίση που βιώνουμε.

Τα παραπάνω προκύπτουν από επιστολή που έστειλε η Επίτροπος Μαρία Βλάχου στο σωματείο «ΑΣΜΑ 450+» κατόπιν πληροφοριών που της ζητήθηκαν. Μάλιστα το ΔΣ του «ΑΣΜΑ 450+» προσθέτει πως: «η επιστολή δεν παρέχει τις αναλυτικές πληροφορίες που ζητήσαμε. Τις αναμένουμε εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που θέσαμε».

Η επιστολή της επιτρόπου:

Συναισθανόμενοι την ανησυχία σας, καθώς παρήλθε άπρακτη η 30ή Ιουνίου 2017, προβλεπόμενη συμβατικά ημερομηνία προς διανομή των δικαιωμάτων του Β’ εξαμήνου 2016, τα οποία η ΑΕΠΙ Α.Ε. έχει εισπράξει για λογαριασμό σας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από τους αρμόδιους για τη διανομή υπαλλήλους της εταιρείας, χωρίς όμως αυτά να έχουν επικυρωθεί επίσημα από τη διοίκηση της ΑΕΠΙ Α.Ε., ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο – μέλος της ΑΕΠΙ Α.Ε. (ΔΙΑΝΟΜΗ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της διανομής δεν ήταν αυτονόητη διότι ξεκίνησε καθυστερημένα και καθημερινά ανέκυπταν προβλήματα και εμπόδια που οφείλονταν αποκλειστικά σε πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης της ΑΕΠΙ Α.Ε.

2. Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας η τρέχουσα οικονομική θέση της ΑΕΠΙ Α.Ε. δεν επαρκεί για να καλύψει τη διανομή του Ιουνίου 2017. Τα εισπραχθέντα προς διανομή ποσά από 1-7-2016 έως 30-4-2017, αφαιρούμενης της νόμιμης προμήθειάς της, δεν ευρέθησαν όπως θα έπρεπε ως υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, εκτός από ένα μέρος αυτών. Ως εκ τούτου δεν επαρκούν για την εκταμίευση του συνόλου της διανομής.

3. Οι εισπράξεις των πνευματικών δικαιωμάτων που έπρεπε να διανεμηθούν στους δικαιούχους – μέλη της ΑΕΠΙ Α.Ε. τον Ιούνιο 2017 αφορούν χρόνο προγενέστερο του διορισμού της προσωρινής επιτρόπου στην εταιρεία και η μη επάρκεια των διαθέσιμων καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνη τη διοίκησή της.

4. Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, και προς τη Διοίκηση της ΑΕΠΙ Α.Ε. καλώντας την να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους δικαιούχους – μέλη της και να καλύψει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο το υφιστάμενο οικονομικό έλλειμμα, διότι με τη δική της εν γένει οικονομική διαχείριση οδήγησε στο αποτέλεσμα να μη δύναται να αποδώσει στο σύνολό τους τα εισπραχθέντα δικαιώματα στους δικαιούχους – μέλη της.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ Α.Ε. ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Πηγή: www.e-tetradio.gr