Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε

τα άλλα τρένα να περνούν